Forskningsinstitutter og andre instiutter med FOU-aktivitet

Primærnæringsinstitutter
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NIBIO)
Norsk senter for bygdeforskning
SINTEF Fiskeri og havbruk
Veterinærinstituttet

Miljøinstitutter
CICERO Senter for klimaforskning
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Transportøkonomisk institut (TØI)

Samfunnsvitenskapelige institutter
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Forskningsstiftelsen Fafo
Fridtjof Nansens Institutt
International Law and Policy Institute
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
NTNU Samfunnsforskning
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Policy and Social Research
Proba
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA)
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Uni Research

Regionale forskningsinstitutter
Agderforskning
International Research Institute of Stavanger
Nordlandsforskning
Northern Research Institute
Telemarksforsking
Trøndelag forskning og utvikling
Vestlandsforskning
Østfoldforskning
Østlandsforskning

Andre institusjoner

Arkivverket
Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis as
Centre for Advanced Study
Christian Michelsen Research AS
Det Norske Nobelinstitutt
Flymedisinsk institutt
Forsvarets forskningsinstitutt

GenØk – Senter for biosikkerhet

Havforskningsinstituttet

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling