Omlag 400 ungdomsforskere fra hele verden møttes for å diskutere hvordan ungdommers levevilkår ser ut i dag.

Møtet fant sted under den internasjonale konferansen «Journal of Youth Studies Conference 2015» i København  30 mars til 1 april i år. To prosjektledere fra Nordisk senter for velferd var tilstede for å bidra med innlegg om Nordens unge og  de risikoer og utfordringer de står overfor.

Artikkelen «Unge mennesker i fare – Situasjonen i Norden» ble presentert i samarbeid med nettverket Ungdom i Risiko som forsker innen området for ungdommer som lever i utsatte posisjoner. Forfatterne bak artikkelen er Christer Hyggen, forsker på Norsk Institutt for Forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og forskningskoordinator på Nordiska Barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), Lidija Kolouh-Söderlund, Projektledare för Unga i i Norden, Jenny Tägtström, prosjektleder for Kunskapsbanken Samt Terje Olsen fra Nordlandsforskning.

Under seminaret presenterte Sara Hultqvist og Iben Nørup sin felles artikkel, en komparativ analyse av trygdesystemene i Sverige og Danmark  med fokus på unge som får aktivitetserstatning, som de har skrevet på oppdrag av Lidija Kolouh-Söderlund til projektet Unga in i Norden. Lidija forteller at et stort antall av de besøkende var interesserte i å se hvordan regelverket i landene påvirker livet for unge som er  i den situasjonen og hva utfallet blir i virkeligheten.

– När det blir sådana här stora internationella samlingar tycker jag att den stora fördelen är att kunna analysera nordiska förhållanden i ett större sammanhang och jämföra situationen för unga människor med nya linser, sier Lidija.

Betydningsfull forskning på følelsen av utenforskap

Forskere fra England tok opp viktigheten av skoletilhørighet for unge; noe som ikke diskuteres så mye i Sverige, sier Lidija. Følelsen av utenforskap blant ungdom var noe som ble løftet fram der forskningen fokuserte på hvilke faktorer som er viktige for at unge skal føle seg bra. ÅP føle tilhørighet innen skolekulturen viste seg å ha stor påvirkningskraft, der unge bruker så stor del av sin oppvekst.

– Vi forventer oss at et ungt menneske i Norden mer eller mindre skal gå tretten år i skolen. De tretten årene er viktige individsliv, legger Lidija til.

Konferansen ble tatt godt i mot av de besøkende som både fikk ta del i og diskutere de siste forskningsresultatene. Dette gir forskerne en verdifull arena for å knytte nye kontakter for framtidige samarbeid og gjennom det skape ny kunnskap om unges utenforskap.