De norske forskningsinstitusjonene NTNU, SINTEF Energi og MARINTEK går ikke videre med planen om å etablere en åpen forskningsinfrastruktur for offshore vindkraft i samarbeid med EU-konsortiet HiPRWind.

Dette ble bestemt av styret for planlegging av det såkalte FLEXWT-prosjektet 23. mars 2015. Partnerne i FLEXWT beklager dypt dette utfallet. Norske partnere i samarbeidsprosjektet er NTNU, SINTEF Energi og MARINTEK, som har hatt tett kontakt med støttespilleren Norges forskningsråd for å kunne realisere prosjektet. Planen var å etablere en stor, flytende vindturbin for forskningsformål, i samarbeid med det brede EU-konsortiet HiPRWind. Vindturbinen skulle plasseres utenfor kysten av Trøndelag.

– Vi er oppriktig lei oss, for dette var noe vi virkelig ønsket å gjennomføre. Vi har arbeidet hardt og målrettet for å lykkes, men kan ikke lenger se at det er mulig, sier prosjektleder Torbjørn Digernes fra FLEXWT.

Styret konkluderte med at den samlede risikoen nå langt overgår mulighetene for en vellykket gjennomføring av prosjektet innen akseptable tids- og kostnadsrammer. Dermed har FLEXWT ingen annen mulighet enn å avslutte forsøket på realisere vindturbinen gjennom samarbeid med HiPRWind.

– Både HiPRWind og FLEXWT-partnerne har lagt betydelig innsats og store ressurser inn i realiseringen av et felles prosjekt. Men integrasjonen mellom prosjektene har vist seg mer utfordrende enn vi forventet, sier Digernes.

Prosjektene har arbeidet under knappe tidsrammer. Det er nødvendig å gjennomføre et omfattende design- og verifikasjonsarbeid for å sikre at installasjonen oppfyller de krav som stilles for minst fem års trygg drift på norsk sokkel. Verkstedet som framstiller flyteren for vindmøllen har tids- og ressursbegrensinger. Det har ikke vist seg mulig å få samkjørt tidsplanene for design, verifikasjon og framstilling av installasjonen. Dermed har ikke alle parter tilstrekkelig kontroll på sin risikoeksponering.

Norges forskningsråd har vist stor tålmodighet og ved to anledninger utsatt fristen for å komme opp med en realistisk fremdriftsplan for prosjektet, noe som var en forutsetning for å bli med på finansieringen av sammenslåingen. Absolutt siste frist ble imidlertid satt til slutten av april, og det har partnerne måttet forholde seg til.

 

Slik prosjektet står nå, er det ikke realistisk å få på plass beslutningsunderlaget både partnerskapet og Forskningsrådet krever. Det lar seg ikke gjøre å ha nødvendige avtaler ferdigforhandlet og signert i tide til fristen i april, og det er stor risiko for at en avtale ikke kan oppnås i det hele tatt. På denne bakgrunn har FLEXWT ikke funnet det forsvarlig å fortsette arbeidet.